Przejdź do treści

Agnieszka Guz-Tarnowska

Pry­wat­nie:

Żona i mama. Od kil­ku lat pro­wa­dzi inten­syw­ne bada­nia nad roz­cią­gli­wo­ścią cza­so­prze­strze­ni i obję­to­ścią mię­dzy­cza­su. Codzien­nie z mozo­łem posze­rza swo­je zaso­by cier­pli­wo­ści, usil­nie też pró­bu­je wyho­do­wać sobie trze­cią rękę…na razie jed­nak bez spek­ta­ku­lar­nych efek­tów. Uwiel­bia polne brat­ki i sło­necz­ni­ki. Zbie­ra wszel­kie dowo­dy na to, że naj­wię­cej moż­na usły­szeć w…ciszy. Lubi słu­chać, szu­kać pięk­na nawet w dro­bia­zgach i roz­wią­zy­wać wszel­kie supeł­ki. Gra, bo jak ina­czej prze­ka­zać nie­wy­sła­wial­ne? Zresz­tą, “od muzy­ki pięk­niej­sza jest tyl­ko cisza” (P.Claudel).

Od stro­ny profesjonalnej:

Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie skrzy­piec prof. Kon­stan­te­go Andrze­ja Kul­ki (dyplom z wyróż­nie­niem, 2009r.). 

Jako solist­ka jest lau­re­at­ką wie­lu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Do naj­waż­niej­szych doko­nań na tym polu dzia­łal­no­ści skrzyp­co­wej zali­czyć moż­na m.in.: nagro­dę spe­cjal­ną za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru współ­cze­sne­go na X Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie im. J.Brahmsa w Pört­schach w Austrii (2003r.); IV nagro­dę na VII Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Skrzyp­co­wym im. Z. Jahn­ke­go w Pozna­niu wraz z nagro­dą dla naj­młod­szej fina­list­ki (2004r.) i – w tym samym roku II nagro­dę na Ogól­no­pol­skich Prze­słu­cha­niach Uczniów Klas Skrzy­piec i Altów­ki Szkół Muzycz­nych II stop­nia; II nagro­dę za naj­lep­sze wyko­na­nie kon­cer­tu W.A.Mozarta na XIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie im. H.Wieniawskiego w Pozna­niu (2006r.); III nagro­dę na XXIII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Val­se­sia Musi­ca w Gri­gna­sco oraz III nagro­dę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Skrzyp­co­wym A.Postacchini w Fer­mo (Wło­chy, 2007r.), a tak­że III nagro­dę na II Mię­dzy­na­ro­do­wym Bał­tyc­kim Kon­kur­sie Skrzyp­co­wym w Gdań­sku (2007r.).

Wie­lo­krot­nie uczest­ni­czy­ła w kur­sach mistrzow­skich w kra­ju i za gra­ni­cą, gdzie pra­co­wa­ła pod kie­run­kiem wybit­nych pro­fe­so­rów takich jak: prof. W. Mar­sch­ner, prof. P. Mun­te­anu, prof. R. Bal­di­ni, prof. I. Oistrach, prof. T. Gadzi­na, prof. M. Urba­niak-Lisik, prof. P. Łosa­kie­wicz, prof. A. Bau­er. W lip­cu 2004 roku, jako sty­pen­dyst­ka Mini­ster­stwa Kul­tu­ry, wyje­cha­ła na mie­sięcz­ne sty­pen­dium Mor­ning­si­de Music Brid­ge w Cal­ga­ry (Kana­da). W tym samym roku zosta­ła też sty­pen­dyst­ką Mini­stra Kultury.

Od 2013 roku jest człon­kiem gru­py Hash­tag Ensem­ble, spe­cja­li­zu­je się w wyko­naw­stwie muzy­ki nowej. Ma na swo­im kon­cie wie­le świa­to­wych pra­wy­ko­nań kla­sycz­nej muzy­ki współ­cze­snej (utwo­ry m.in. M.Góreckiego, S.Kaczorowskiego, Z.Dowgiałło-Zych, M. Maj­ku­sia­ka, I.Zalewskiego, D.Przybylskiego, A.Porębskiego, W.Błażejczyka, P. Mali­now­skie­go M.Bebminowa). W 2018r. wyda­ła z #Ensem­ble pły­tę zaty­tu­owa­ną #Network Music. Bie­rze udział w cyklach edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci „Smy­ko­fo­nia na Gro­chow­skiej” oraz „Smy­ko­wi­zje” w Cen­trum Sztu­ki Współczesnej.

Aktyw­nie dzia­ła w obsza­rze muzy­ki kame­ral­nej – jest lau­re­at­ką II nagro­dy na VI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Smycz­ko­wych Zespo­łów Kame­ral­nych im. G. Bace­wicz w Łodzi (duet skrzyp­co­wy, 1997r.) oraz III nagro­dy na XVI Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Muzy­ki Kame­ral­nej im. K. Bace­wi­cza w Łodzi (trio for­te­pia­no­we, 2007r.). W 2004 roku repre­zen­to­wa­ła Pol­skę na VIII Euro­pej­skim Festi­wa­lu Muzycz­nym Mal­mö-Kopen­ha­ga jako czło­nek kwar­te­tu smyczkowego. 

W 2011 roku zało­ży­ła wraz z Alek­san­drą Demow­ską-Madej­ską (altów­ka) Duet Inte­gro (debiut na festi­wa­lu 58 Sesja Musi­ca Moder­na w Łodzi), któ­ry od 2012 r. roz­po­czął współ­pra­cę z fle­cist­ką Anią Kar­po­wicz jako Trio In:te:gro. Już jako trio wystę­po­wa­ły na wie­lu festi­wa­lach w Pol­sce (m.in. XIII Festi­wal im. F. Wybrań­czy­ka Sin­fo­nia Var­so­via Swo­je­mu Mia­stu, VI Let­ni Festi­wal im. J. Wal­dorf­fa w Radzie­jo­wi­cach, III Festi­wal Muzy­ki Współ­cze­snej “Nowe Fale” Gdańsk). In:te:gro to jedy­ne w Pol­sce trio w skła­dzie flet – skrzyp­ce – altów­ka, aktyw­nie dzia­ła­ją­ce w dzie­dzi­nie muzy­ki kla­sycz­nej i współczesnej.

W latach 2008–2011 pra­co­wa­ła w Pol­skiej Orkie­strze Sin­fo­nia Iuven­tus, gdzie peł­ni­ła funk­cję zastęp­cy kon­cert­mi­strza. Od 2011 roku pra­cu­je w Orkie­strze Sin­fo­nia Var­so­via (w latach 2011–2013 peł­ni­ła obo­wiąz­ki lide­ra II skrzypiec).